GATEWAY SYSTEMS

GATEWAY SUSTAVI cirkulacije krvi - provode krv između dvije vene, a ne između arterije i vene. Sustav veze jetre (kod ljudi, kralježnjaka i lanceleta) osigurava taloženje hranjivih tvari (glikogena), neutralizaciju produkata otrovnih razmjena; portalni sustav bubrega (u kralježnjaka, osim ciklostoma i sisavaca) provodi vensku krv iz organa kretanja kroz kapilarni filtar bubrega.

Veliki enciklopedijski rječnik. 2000.