File

vykruzhkakrivolineyny konkavan arhitektonski neuspjeh u 1 / 4 krug. * * * VYKRUZHKAVYKRUZHKA, konkavno zakrivljen arhitektonski neuspjeh u 1 / 4 krug.

Enciklopedijski rječnik. 2009.